Členství v Občanském sdružení Alternativa II, z.s. je dobrovolné a jeho vznik, zánik a trvání se řídí stanovami spolku a příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku. Zda bude člen využívat své členství pouze pasivně k čerpání členských výhod poskytovaných členům spolku ze strany jednotlivých spolkových projektů, anebo aktivně k zakládání vlastních projektů , k aktivní spolupráci na již založených projektech či k usilování o volené a jmenované funkce v rámci spolku, záleží pouze na konkrétním členovi a na tom, co mu bude vyhovovat.

Druhy členství

Členství ve spolku se dělí na členství řadové a na členství v nejvyšším orgánu spolku, přičemž oba dva tyto druhy členství se dělí na členství registrované a členství neregistrované.  Členství v nejvyšším orgánu spolku, jakož i členství řadové mají téměř totožná práva a výhody, přičemž se liší v podstatě pouze způsobem vzniku a zániku příslušného druhu členství a hlasovacím právem v rámci nejvyššího orgánu spolku (v rámci tzv. Členského sněmu), ve kterém mají řadoví členi spolku pouze poradní hlas. Za registrovaného člena spolku je považován dle stanov kdokoliv, kdo spolku předepsaným způsobem poskytne své platné kontaktní údaje, např. prostřednictvím registračního formuláře. Za neregistrovaného člena spolku je považován každý člen spolku, který se předepsaným způsobem nezaregistruje do příslušných interních registrů spolku, ale vznik svého členství ve spolku je schopen doložit např. platným a správně vystaveným potvrzením o úhradě členského příspěvku ve prospěch spolku, držením řádně vystavené a platné členské karty atp.

Vznik členství

Členství ve spolku je otevřené a členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem se jakkoliv v souladu se stanovami zapojit do činnosti spolku, a to ať už pasivně, využíváním členských práv či poskytováním členských příspěvků na krytí nákladů spolku a jeho rozvoj, anebo aktivně prostřednictvím práce v rámci některého ze stávajících spolkových orgán či např. založením vlastního projektu pod záštitou spolku atd. Řadoví členi jsou do spolku přijímáni na základě rozhodnutí Orgánu pro nábor a příspěvky, respektive na základě rozhodnutí jakéhokoliv zástupce tohoto spolkového orgánu, který je zplnomocněn k tomu, aby jménem tohoto orgánu za spolek jednal. Přičemž řadoví členi jsou do spolku přijímány zejména na základě ústní dohody příslušného zájemce o členství a zástupce Orgánu pro nábor a příspěvky, dobrovolnou úhradou Orgánem pro nábor a příspěvky  stanoveného členského příspěvku ve prospěch spolku, uzavřením členské smlouvy, převzetím členské karty či jakýmkoliv jiným způsobem, který uvádějí stanovy spolku. Členství v nejvyšším orgánu spolku vzniká na základě žádosti příslušného zájemce o členství v nejvyšším orgánu spolku, která by měla obsahovat podklady, jež by svědčili o minimálně pětileté spolupráci řadového člena se spolkem v pozici vedoucího některého z úspěšných spolkových projektů, přičemž o takto podané žádosti následně rozhoduje nejvyšší orgán spolku, který danou žádost na svém zasedání buď schválí či zamítne se zdůvodněním a doporučením.

Zánik členství

Řadové členství ve spolku zaniká na základě písemného či ústního oznámením příslušného člena, jež bylo doručeno či sděleno jakémukoliv zástupci Orgánu pro nábor a příspěvky, který má přijímání a vylučování řadových členů na starosti. A obdobně i spolek je oprávněn ukončit a vyloučit jakéhokoliv řadového člena spolku na základě rozhodnutí jakéhokoliv zástupce Orgánu pro nábor a příspěvky, pokud příslušný člen poruší stanovy či interní předpisy spolku. Členství v nejvyšším orgánu spolku zaniká buď, na základě ústního oznámení příslušného člena nejvyššího orgánu, které učiní v průběhu zasedání tohoto orgánu či na základě písemného rozhodnutí příslušného člena, jež příslušný člen řádně doručí spolku a které následně bude projednáno nejvyšším orgánem spolku na svém zasedání.  Přičemž členovy nejvyššího orgánu spolku může být ukončenou jeho členství pouze na základě rozhodnutí tohoto orgánu, a to z důvodů uvedených ve stanovách, jako je porušení stanov či rozhodnutí nejvyššího orgánu.

Základní členské statusy

V rámci spolku vyplívají práva a povinnosti nejen z druhu členství, ale též z funkce, kterou příslušný člen v rámci spolku zastává a z členských statusů, které příslušný člen v rámci spolku a jednotlivých spolkových projektů získal. Mezi základní spolkové statusy patří:

 

Podporovatelský status

Status „podporovatel“ je na základě stanov a interních předpisů automaticky přidělen všem členům spolku, kteří jakkoliv podpoří spolek, např. ve prospěch spolku či jakéhokoliv spolkového projektu pod záštitou spolku uhradí členský příspěvek či poskytnou dar.

 

Uživatelský status

Status „uživatel“ je na základě stanov a interních předpisů automaticky přidělen všem členům, kteří v rámci spolku či jednotlivých spolkových projektů využijí některou ze spolkem či projektem zajišťovaných a poskytovaných členských výhod, oprávnění či služeb.

 

Dobrovolnický status

Status „dobrovolník“ je na základě stanov a interních předpisů automaticky přidělen všem členům, jež ve prospěch spolku či konkrétního spolkového projektu odvedou dobrovolnickou práci.

 

Bezzávazkový status

Bezzávazkový status je  základní členský status spolku, jehož držiteli jsou automaticky všichni členi spolku do doby, dokud se vůči spolku vědomě a dobrovolně nezaváží k jakémukoliv plnění, které by nebylo možné kdykoliv vypovědět bez jakýchkoliv sankcí, a to např. prostřednictvím písemné členské smlouvy atp.

Práva členů spolku

Členská práva vyplývají členům spolku z druhu jejich členství, ze zastávané funkce v rámci spolku a z jejich členských statusů, přičemž všichni členi spolku mají dle stanov a interních předpisů v příslušném rozsahu:

 • právo hlasovat či využívat svého poradního hlasu v kolektivních orgánech spolku,
 • právo žádat o zřízení vlastního autonomní projekty v rámci spolku,
 • právo usilovat o všechny volené a jmenované funkce v rámci spolku,
 • právo získávat členské statusy a čerpat členské výhody i služby v souladu se stanovami a interními předpisy spolku,
 • právo využívat bezplatné právní, projektové a organizační konzultace ze strany spolku,
 • právo využívat bezplatné právní, projektové, organizační a kapitálové ochrany ze strany spolku,
 • právo využívat veřejné i neveřejné (tj. výhradně spolkové) prostor spolku, pro osobní seberealizaci, volnočasové vyžit, rozvoj a vlastní projekty,
 • právo dostávat od vedení spolku informace o vývoji a směřování spolku jako celku,
 • právo dostávat od vedení interních projektů informace o vývoji a směřování projektů, do kterých jsou zapojeni,
 • právo získávat od spolku i externích partnerů spolku cenově zvýhodněné komerční služby, pronájmy, podnájmy, zápůjčky či bezplatné výpůjčky,
 • právo získávat od spolku a interních projektů spolku dary, granty, dotace a příspěvky na osobní seberealizaci a rozvoj, jakož i na rozvoj a realizaci vlastích projektů.

Povinnosti členů spolku

Členské povinnosti vyplývají členům spolku z druhu jejich členství, ze zastávané funkce v rámci spolku a z jejich členského statusu, přičemž všichni členi spolku mají dle stanov a interních předpisů:

 • povinnost respektovat a dodržovat stanovy spolku,
 • povinnost dodržovat všechny interní předpisy spolku od momentu, kdy s nimi budou seznámeni.