Občanské sdružení Alternativa II, z.s. bylo založeno v roce 2006 dvanácti zakládajícími členy převážně z řad studentů středních a vysokých škol, jako nezávislá, nezisková a projektově orientovaná organizace se široce definovaným posláním, konsensuálním rozhodováním kolektivních orgánů a autonomním rozhodováním spolkových projektů.

Spolková vize

(Co  chceme dělat?)

Chceme vytvořit moderní, prosperující, otevřenou, svobodnou a sociálně i ekologicky šetrnou společnost, jejímž hlavním účelem a smyslem bude efektivní podpora všech svých členů v aktivní seberealizaci a všestranném rozvoji.

Poslání spolku

(Jakou cestou toho chceme dosáhnout? )

Posláním a účelem spolku je naplňovat spolkovou vizi prostřednictvím všestranné podpory seberealizace, aktivního bytí, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, volnočasového vyžití, humanitárních aktivit, občanské angažovanosti, sociálně a ekologicky šetřeného podnikání, jakož i všech ostatních činností směřujících k všestrannému a plnohodnotnému rozvoji jedince i společnosti.

Smysl naší činnosti

(Proč to chceme dělat?)

Jsme přesvědčeni, že pokud upadají zájmy, aktivity a hodnoty jednotlivých členů společnosti, upadá, degeneruje a trpí tím nejen příslušný jedinec, ale zároveň i celá jeho společnost a naopak, že pokud se zájmy, hodnoty a aktivity jednotlivých členů společnosti rozvíjí, rozvíjí se v důsledku toho i společnost jako celek, a protože máme za to, že i obecné blaho a osobní štěstí je navzájem v obdobném vztahu, jakož i to, že štěstí jedince vyplývá zejména z míry jeho úspěšné seberealizace, jejíž předpokladem je úspěšný a všestranný osobní rozvoj, aktivní způsob života, saturace základních životních potřeb a tak dále, rozhodli jsme se, že smyslem činnosti a existence našeho spolku bude vytváření takového prostředí, podmínek, organizačních struktur, projektů a zázemí, které nám umožní v maximální možné míře podporovat maximální množství jedinců v jejich plnohodnotné seberealizaci a všestranném rozvoji, neboť máme za to, že právě tímto způsobem budeme schopni nejefektivněji přispívat jak k maximalizaci štěstí podporovaných jedinců, tak i k maximalizaci blahobytu, rozvoje a prosperity celé společnosti, tudíž i nás osobně.

Hodnoty spolku

(Jakým způsobem to chceme dělat?)

Hodnoty spolku vymezují a předurčují to, jakým způsobem chceme naši vizi, poslání a jednotlivé záměry realizovat. Spolkové hodnoty by proto měly být respektovány a zohledňovány všemi orgány a členy spolku při jejich rozhodování tak, aby se jejich činnost nedostala s hodnotami spolku do rozporu.

Základní spolkové hodnoty a jejich význam pro činnost spolku:

AKTIVITA neboli všeobecná preference aktivity, aktivního přístupu a akceschopnosti před pasivitou a pasivním přístupem.

AUTONOMIE neboli preference samostatného rozhodování jednotlivců a jednotlivých částí organizace před rozhodováním centralizovaným, či kolektivním, a to u otázek, které mají primární dopad zejména na subjekt rozhodování.

ANTIFAŠISMUS neboli odmítání jakéhokoliv principu kolektivní viny v jakékoliv formě a výsledku jakéhokoliv rozhodovacího procesu.

ZODPOVĚDNOST neboli plná odpovědnost všech subjektů za veškeré důsledky svých rozhodnutí a činů.

SLUŠNOST neboli jediná přijatelná forma a způsob jednání za jakékoliv situace, která umožňuje zachovávat důstojné vztahy, a to i mezi subjekty se zcela opačnými zájmy, cíli či názory.

SPOLUPRÁCE neboli upřednostňování společného postupu při dosahování společných cílů, záměrů a zájmů před vzájemnou konkurencí.

SOBĚSTAČNOST neboli preferovaný způsob hospodářského uvažování, který dbá na to, aby si hospodářská jednotka byla schopna v maximální možné míře zajistit svou vlastní existenci z vlastních zdrojů za situace, kdy možnost využívat externí zdroje ustane, či se podstatně zhorší.

KONSENSUS neboli preferovaný způsob kolektivního rozhodování, který spolupracujícím jedincům umožňuje postupovat ve shodě, jednotně a od dohody k dohodě, a který před nezodpovědností a kvantitou kolektivních rozhodnutí upřednostňuje zodpovědnost a kvalitu kolektivních rozhodnutí.

DOBROVOLNOST neboli jediný neproblematický a tudíž i jediný preferovaný způsob vzniku jakéhokoliv vztahu či závazku v rámci spolku.

OTEVŘENOST neboli preferovaný způsob uvažování a přístupu k čemukoliv, který umožňuje efektivně přijímat nové podněty, racionálně je zkoumat, vyhodnocovat a využívat.

ODPUŠTĚNÍ neboli vědomí si toho, že kdokoliv může chybovat, a že je tudíž mnohem podstatnější aktuální dobrá vůle a momentální stav mysli chybujícího jedince, nežli jeho předchozí chyby a omyly.

PACIFIKACE neboli způsob řešení konfliktů, který v případě sporu přikazuje aktérům realizovat účinnou obranu svých zájmů, nejen však s ohledem na vlastní bezpečí a zájmy, ale též vždy i s ohledem na minimalizaci škod na straně pacifikovaného.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP k čemukoliv, neboli vědomý a cílený způsob uvažování, který upřednostňuje hledání pozitiv a pozitivních východisek, před hledáním negativ a negativních východisek.

SOCIÁLNĚ ŠETRNÝ PŘÍSTUP K LIDEM neboli rozumná ochrana lidských bytostí před využíváním, které by jim znemožnilo osobní seberealizaci a rozvoji.

EKOLOGICKY ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ neboli rozumná ochrana životního prostředí, která dokáže zajistit jeho trvalou udržitelnost na úrovni příznivé pro zdravý život.

Organizační struktura

Sdružení se skládá z nejvyššího orgánu spolku, kterým je Členský sněm, ze statutárního orgánu spolku, kterým je Představenstvo spolku, z Orgánu pro nábor a příspěvky a z řady decentralizovaných výkonných orgánů spolku v podobě Autonomních projektů či Autonomních klubů. Do spolkové struktury byl nejnověji zakomponován též i nejvyšší poradní orgán v podobě Všečlenského zasedání, jakož i výkonný poradní orgán spolku v podobě Projektové rady, která přebírá pravomoci Nejvyššího orgánu spolku v případě, že by tento orgán přestal být usnášeníschopný. Nejdůležitější organizační složkou z pohledu reálné činnosti spolku jsou Autonomní projekty či Autonomní kluby spolku, ve kterých se odehrává podstatná část veškeré výkonné činnosti spolku. Projekty v rámci spolku vznikají nejčastěji schválením tzv. projektové dokumentace či uzavřením smlouvy o spolupráci mezi vedoucím, či vedoucími projektu a statutárním orgánem spolku, přičemž součástí schválené projektové dokumentace bývá obvykle účel daného projektu, či dané spolupráce, vymezená práva projektu a povinnosti projektu vůči spolku, jakož i vymezená práva a povinnosti spolku vůči projektu. Ve zkratce lze říci, že jednotlivé projekty v rámci spolku na základě iniciativy členů spolku mohou volně vznikat i zanikat, jakožto i do spolku relativně volně vstupovat a též z něj i relativně volně vystupovat. Hlavním účelem projektů jako vnitřní organizační složky spolku je to, aby se v nich každý jedinec mohl pod záštitou spolku plně, efektivně a maximálně svobodně a samostatně realizovat, a proto je obvykle rozhodování spolkových projektů zcela nezávislé na ostatních organizačních složkách a orgánech sdružení za předpokladu, že učiněná rozhodnutí příslušných projektů respektují schválený účel projektu, poslání spolku, hodnoty spolku a vymezená práva a povinnosti projektu vůči spolku. Za každý autonomní projekt spolku zodpovídá a ručí vždy jeden konkrétní jedinec (vedoucí projektu) či konkrétní vymezený kolektiv jedinců (vedení projektu) společně a nerozdílně. Členská základna u menších spolkových projektů se pohybuje v řádu jednotek až desítek členů, ale součástí sdružení jsou i relativně velké a úspěšné projekty, jejichž řadová členská základna čítá i tisíce osob.

Hospodaření spolku

Hospodaření spolku je založeno na třech základních hospodářských pilířích, které spolku umožňují zajistit si kompletní samofinancování bez nutnosti čerpat veřejné zdroje a žádat o granty, dary či dotace z veřejných rozpočtů. Prvním pilířem spolkového hospodaření je široce využívaná dobrovolnická práce členů spolku ve prospěch spolkových projektů, což sdružení umožňuje minimalizovat mzdové náklady a potřebu finančního kapitálu při startu a rozjezdu nových projektů. Druhým pilířem spolkového hospodaření je základní pracovní metoda DIY („Do it yourself“ / „Udělej si sám“), která spolku zajišťuje jak minimalizaci provozních a investičních nákladů, tak i nezanedbatelnou konkurenční výhodu spolku v podobě vysoké akceschopnosti, soběstačnosti a flexibility. Třetím ekonomickým pilířem spolku je vlastní hospodářská činnost, do které spadá jak budování široké členské základny a následný efektivní výběr členských příspěvků od řadových členů a podporovatelů spolku, tak i doplňková hospodářská činnost spolku, prostřednictvím které se spolek snaží vydělat si na svou hlavní činnost prostřednictvím rozmanitých služeb, které poskytuje široké veřejnosti a komerčním firmám.

Historie spolku

Občanské sdružení, které se na základě nového občanského zákoníku v roce 2014 transformovalo do právnické formy zapsaného spolku a ke svému původnímu názvu připojilo zkratku „z. s.“, vzniklo  registrací stanov u Ministerstva vnitra ČR dle 14. 3. 2006 pod názvem „občanské sdružení Alternativa II“ (zkráceně též „OSA II“). Zakládající schůze sdružení se konala v podzemním krytu civilní obrany na pražském Břevnově a založeno bylo dvanácti osobami, toho času převážně z řad studentů středních a vysokých škol. Protože založené sdružení navazovalo z velké části cíli, filosofií, ale i personálně na sdružení o.s.Alternativa, bylo zakládajícími členy rozhodnuto, že nový subjekt bude tuto skutečnost ve svém názvu reflektovat, a to tak, že ponese shodný název, ke kterému se připojí římská číslovka „II“. Účelem nově založeného subjektu bylo v první řadě poskytnout všem zakládajícím členům společný právní rámec, pod jehož záštitou by zakládající členi mohli společně realizovat projekt MKJ (Mobilní Kulturní Jednotky) na jehož realizaci se chtěli všichni zakládající členi spolupodílet, jakož i touha vytvořit pro všechny zakládající členy společný právní rámec, pod jehož záštitou by mohli v budoucnu realizovat své ideje, nápady a záměry ve formě autonomních projektů. Jak se tento původní záměr podařilo rozvinout a realizovat můžete posoudit ve fotogalerii spolku, či na základě momentálně realizovaných spolkových projektů.

Spolkové cíle a záměry

 

Cíle ve sdružení vznikají jak na centrální úrovni v rámci představenstva a nejvyššího spolkového orgánu (globální koncepční a strategické cíle), tak i na decentralizované výkonné úrovni v rámci vedení jednotlivých autonomních projektů či spolkových klubů. Níže je uveden stručný výčet představenstvem vybraných cílů a záměrů spolku z jednotlivých organizačních složek sdružení. Vybrané cíle jsou seskupeny v chronologickém pořadí, a to na základě aktuální představy představenstva o tom, jak by případné plnění jednotlivých dílčích cílů v rámci jednotlivých organizačních složek spolku mohlo vést až k plnění cílů a záměrů dlouhodobých.

 

Krátkodobé cíle (do 2018)

 • Získat pro sdružení minimálně 10 nových lokalit / nemovitostí / prostor, které by pro svůj rozvoj mohly využít projekty Kreativní prostory CZ, Volnočasová centra CZ, Nízkoprahová centra CZ, Sportovní centra CZ, Tvůrčí prostory CZ, Podnikatelské inkubátory CZ, DIY dílny CZ, Akční tábory CZ, jakož i ostatní realizované a připravované projekty OSA II.
 • Realizovat prostřednictvím internetových portálů (Hit-Hit.cz, Startovač.cz atp.) pilotní crowdfundingovou kampaň, alespoň pro jeden vybraný spolkový projekt, tak aby si spolek odzkoušel tuto novou moderní a nezávislou metodu financování rozmanitých záměrů, která by pro budoucí dynamický rozvoj spolku mohla být klíčová.
 • Vytvořit mobilní aplikaci pro projekt Kreditní systém OSA II, která by umožnila všem projektům ve spolku efektivně a s minimálními náklady stimulovat, hodnotit, nenárokově odměňovat a evidovat dobrovolnickou práci.
 • Spustit pilotní centrální kampaň koordinovanou představenstvem spolku, zaměřenou na propagaci spolkových projektů, záměrů, cílů a poslání, zejména s ohledem na nábor nových členů spolku, dobrovolníků a spolupracovníků.

 

Střednědobé cíle (od 2018 do 2022)

 • Zapojit minimálně 1000 studentů z minimálně 50 středních a vysokých škol do vědecko vzdělávacího projektu UNIVERS.
 • V rámci projektu Podnikatelský a projektový inkubátor CZ inkubovat úspěšně alespoň tři nové sociálně a ekologicky šetrné projekty, to jest takové projekty, které budou schopny realizovat svůj účel, rozvíjet své aktivity a zároveň pokrývat veškeré své náklady z vlastní hospodářské činnosti.
 • Začít nabízet široké veřejnosti interní služby projektu Příměstské tábory CZ, a to na území celé Prahy a projektu Akční tábor CZ, na území celé republiky.
 • Rozšířit síť spolkových provozoven natolik, aby v každém původním okrese ČR byla alespoň jedna pobočka některého z autonomních projektů spolku zaměřujícího se na podporu některé z oblastí spolkového poslání.
 • Překročit za pomoci vybudovaného informačního a kreditního systému spolku hranici 10 000 registrovaných členů „uživatelů“, „podporovatelů, „spolupracovníků“ a „dobrovolníků“, jakož i hranici 2 00 000 neregistrovaných řadových členů „podporovatelů“ a „přispěvatelů“.

 

Dlouhodobé cíle / koncepční záměry (od 2023 do 2030)

 • Seskupit pod záštitou spolku a partnerských organizací nejširší členskou a dobrovolnickou základnu ve střední Evropě.
 • Projekt UNIVERZ zaměřený na podporu vědy a vzdělávání propojit s minimálně 80% elektronických informačních / studijních systémů všech českých vysokých, středních a základních škol, jakož i minimálně s 20% všech elektronických studijních systémů na vysokých školách v rámci celé EU.
 • Nastartovat a akcelerovat prostřednictvím úspěšné realizace našich projektů, záměrů a cílů celospolečenské pozitivní změny na takové úrovní, aby se Česko stalo po všech stránkách vzorovou zemí evropského i celosvětového společenství.
 • Získat a uspořádat v ČR a případně i v partnerských státech sociálně a ekologicky šetrné olympijské hry, za účelem lokální i globální propagace podstaty olympijské charty, jakož i za účelem vybudování kvalitního zázemí, umožňující špičkovou sportovní i duchovní přípravu.
 • Rozvinout poslání, vizi a vědecké i technologické projekty spolku a partnerských organizací natolik, abychom byli schopni podnítit a aktivním způsobem se zapojit  do příprav a realizace celospolečenské stimulační, technologické a vědecko vzdělávací expedice PRAHA-MARS.

Východisko spolkových záměrů:

"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.”

V. H.